NOU SISTEMA D-BIOX A LITUÀNIA

 

AERIS Tecnologies Ambientals, en col·laboració amb els nostres partners industrials ECOTEC, ha desenvolupat i posat en marxa un nou biorentador per a desulfuració de biogàs. L’equip ha estat instal·lat en una indústria de producció de biocombustibles i biogàs a partir de biomassa situada a Lituània. El biorentador tracta més de 1000 m³/h de biogàs amb concentracions d’H2S de centenars de ppmv. Després de la posada en marxa, de menys de 7 dies, el sistema funciona amb una eficiència superior al 95% i amb un consum de NaOH mínim.

Tradicionalment l’eliminació del sulfur d’hidrogen en gasos rics energèticament s’ha dut a terme mitjançant tecnologies fisicoquímiques, com l’adsorció o l’absorció reactiva, amb uns significatius costos d’explotació.

Els sistemes biològics o bioreactors són una de les noves tecnologies de tractament de gasos subministrades per ECOTEC-AERIS. Aquests sistemes compten amb una eficiència equivalent o superior als sistemes convencionals d’eliminació d’H2S, amb uns costos d’explotació molt menors, fet pel qual el dosatge de reactius es redueix enormement. Es produeix a més un corrent ric en sofre elemental que pot valorar-se posteriorment.

Aquests sistemes permeten eliminar l’H2S del corrent amb eficiències superiors al 99%, proporcionant a més reduccions de costos fins a valors mínims. A diferència dels filtres percoladors tradicionals, el biorentador consta de 2 etapes: primer l’H2S contingut en el biogàs es transfereix a una fase aquosa i després aquest es processa en un bioreactor en fase líquida on l’H2S es transforma en sofre elemental.